Záloha dát v systéme ADAM 3.0

Ambulantný informačný systém ADAM 3.0 je určený lekárom a sestrám, aby mohli denne zaznamenávať údaje o pacientoch a ich vyšetreniach. Okrem toho umožňuje aj komunikáciu so zdravotnými poisťovňami, laboratóriami a modul ezdravie komunikuje s národným zdravotníckym informačným systémom. Všetky tieto dáta sú pre Vás veľmi dôležité, a preto je potrebné ich chrániť a bezpečne ukladať, tak aby bola zabezpečená ich integrita v prípade poruchy. Z tohto dôvodu má ADAM 3.0 integrovanú funkciu zálohovania...

Dôležitosť zálohovania

V prípade zlyhania systému sa najskôr ponúknu samoobnoviteľné funkcie, údržba alebo rekonštrukcia databáz. Tieto dokážu opraviť väčšinu malých zlyhaní. Ak ani toto nepomôže k obnove a integrite dát, musíte pristúpiť k obnove systému zo zálohy. Zlyhať môže fyzicky nejaká súčasť počítača, poškodiť sa operačný systém, systém ukladania súborov, samotné databázy programu alebo systém môže napadnúť vírus. V prípade fyzického poškodenia súčasti, súborového systému počítača alebo po napadnutí vírusom vám nepomôže ani údržba a rekonštrukcia databáz. Tu pomôže len pravidelné zálohovanie, na ktoré Vás program automaticky upozorňuje, ak ho neurobíte dlhšie ako 7 dni. Toto upozornenie neignorujte a vykonajte zálohu čo najskôr po jeho zobrazení.

Pozn: Parametre zálohovania a upozorňovania je možné meniť v menu Systém → Prostredie.

Zálohu je potrebné vytvárať na externý disk mimo PC. Môže sa jednať o USB kľúč, USB disk, sieťový disk, CD/DVD alebo iné externé médium (osobné dátové úložiská).  Ďalej ich budeme nazývať zálohovacie médium.

Pozn.: V prípade, že budete ukladať zálohu na PC, v ktorom pracujete, môžete o tieto dáta prísť, v prípade technickej poruchy počítača, disku alebo súborového systému. Následne už sa k týmto dátam nebudete vedieť dostať!

Záloha  umožňuje odložiť kópie súborov na zálohovacom médiu v úspornej forme na bezpečné miesto  a v prípade zlyhania systému obnoviť pôvodný stav. Preto je vhodné zálohu robiť čo najčastejšie, hlavne po každej práci v programe.

Uchovávanie záloh

Z bezpečnostného hľadiska je žiaduce uchovávať viac ako len jednu poslednú zálohu. Zriedkavo sa môže  stať, že v databázach vznikne chyba, ktorú si všimnete až po niekoľkých dňoch. V tomto prípade môže byť užitočné mať zálohu aj z dní pred vznikom chyby. Ideálne je používať na zálohovanie viac zálohovacích médií.

Odporúčame nasledovnú schému (sú potrebné tri zálohovacie médiá):

  • prvé médium  - denné zálohy
  • druhé médium - týždňové zálohy
  • tretie médium - mesačné zálohy

Zálohovacie média sa Vám po nejakej dobe zaplnia. V tomto prípade máte tri možnosti:

  1. odložiť si zálohovacie médium a kúpiť nové (odporúčame pre mesačné zálohy)
  2. zálohovacie médium (v prípade prepisovateľných) napáliť/nakopírovať na DVD/Blue ray, externý disk a z pôvodného disku vymazať všetko okrem poslednej zálohy a použiť znova
  3. z pôvodného disku vymazať všetko okrem posledných 3 záloh a použiť znova - toto je najmenej bezpečný spôsob zálohovania

Uchovávanie záložných médií

Média, ktoré používate na zálohovanie, je treba uchovávať na bezpečnom mieste. Má to dva dôvody.

  1. Zabezpečiť ich životnosť uložením na miestach, kde nie sú vystavené vysokým teplotám, elektromagnetickému žiareniu, vlhkosti a podobne.
  2. Zabrániť prístupu neoprávnených osôb k nim, aby nehrozil únik a zneužitie údajov uložených v zálohe. Záloha obsahuje úplné údaje, a aj keď je zabezpečená heslom, existuje riziko jeho prelomenia.

Zabezpečenie záloh

Program umožňuje nastaviť heslo pre zálohovanie. Toto heslo sa  zadáva raz v systéme ADAM, menu Správca → Úrovne zabezpečenia → Heslo pre zálohu (musíte ho uviesť dvakrát pre kontrolu). Túto funkčnosť odporúčame využiť. Znížite tým riziko, že ak sa niekto dostane neoprávnene k Vašim záložným súborom, bude vedieť použiť Vaše dáta. Zabezpečenie je pripravené tak, že zálohovanie môže spúšťať aj poverený človek (sestra) bez toho, aby poznal heslo, to je viditeľné len pre Správcu programu.

Kedy zálohovať

Zálohujeme vždy všetky dáta na zálohovacie médium.

Denne - po ukončení práce v programe na zálohovacie médium denné zálohy

Týždenne - po ukončení prác so systémom v danom týždni na zálohovacie médium týždňové zálohy

Mesačne - po odoslaní mesačných dávok do poisťovne na zálohovacie médium mesačné zálohy

Postup ako zálohovať

Záloha  sa spúšťa z Windows hlavnej ponuky Štart  Programy  Adam 3.0  Zálohovanie. Prípadne Vám vieme pomôcť ikonu Zálohovanie presunúť priamo na pracovnú plochu.

  1. Záloha obsahuje vždy všetky údaje, takže predchádza riziku zmiešania rôznych údajov pri obnove
  2. Je možné korektne a spoľahlivo obnoviť aj staršiu zálohu do novšej verzie programu

 

 

 

Zálohovanie

zalohovanie

 

 

Po spustení ponuky Štart  Programy  Adam 3.0  Zálohovanie sa zobrazí vyššie uvedená tabuľka s názvom Záloha.

Červenou  sú označené podsystémy, ktoré chcete zálohovať. Označíte ich kliknutím a vo štvorčeku naľavo sa musia zobraziť háčiky ako na obrázku. Vždy zvoľte zálohovanie všetkých ponúknutých podsystémov.

Modrou je označené pole, v ktorom je uvedená cesta, kde sa záložný súbor po vytvorení zálohy uloží. Na zmenu cesty použite ikonu s obálkou

Fialovou je označené tlačidlo, ktorým spustíte samotné zálohovanie. Tlačidlo stlačte až potom, ako máte označené podsystémy a číselníky, ktoré chcete zálohovať, a keď nastavíte cestu na zálohovacie médium.

Názov súboru pre zálohu, ktorý ponúkne program, je v tvare, ktorého prvá časť nesie informáciu o dátume vykonania zálohy napr: 11109zz0.ZIP. Čiže v tomto prípade bola záloha urobená 11. októbra 2019.

Postup obnovy zálohy

Obnova vykoná nezvratné zmeny v údajoch programu, preto je potrebné k nej pristupovať nanajvýš zodpovedne. Je to posledný krok pri zachraňovaní poškodených dát. Vždy ho konzultujte s naším pracoviskom podpory!  Obnova zálohy sa robí zvyčajne z poslednej zálohy (závisí to od času, keď boli dáta naposledy v poriadku).

Obnova zálohy

zalohovanie1

 

 

Spustením ponuky Štart  Programy  Adam 3.0  Obnova Zálohy sa zobrazí vyššie uvedená tabuľka s názvom Obnova.

Modrou je označené pole,kde je uvedená cesta a názov súboru, z ktorého idete urobiť obnovu. Na výber cesty a súboru použite tlačidlo s obálkou.

Červenou  sú označené podsystémy, ktoré chcete zo zálohy obnoviť. Označíte ich kliknutím a vo štvorčeku naľavo sa musia zobraziť háčiky ako na obrázku.

Fialovou je označené tlačidlo, ktorým spustíte obnovu zo zálohy. Tlačidlo  stlačte až potom, ako máte označené podsystémy a číselníky, ktoré chcete obnoviť, a keď máte nastavenú cestu na správny súbor zálohy, z ktorého chcete obnovu vykonať.

 

autor: Milan Peťko

Ako sa Vám páčil článok?

Celkové hodnotenie: 4.9/5